Op bestelling gemaakt

Uit eigen werkplaats in Friesland

Hoge kwaliteit voor een eerlijke prijs

Gratis en snelle levering (1-2 weken) in NL en BE

Hoge kwaliteit uit Nederland

Algemene voorwaarden

Hier blijf je op de hoogte van alle algemene voorwaarden van Hey! Charging. Deze omvatten je garantievoorwaarden, abonnement- en leasedetails en alles wat te maken heeft met het kopen van en gebruikmaken van een laadpaal.

Algemene voorwaarden Hey! Charging van kracht vanaf en meest recent bijgewerkt op 1 november 2021

Opgesteld: 17 januari 2021
Naamswijziging: 1 november 2021

1. Definities

1.1 – Hey! Charging, gevestigd te Sint Nicolaasga onder KvK nr 81537662
1.2 – Klant : degene met wie met Hey! Charging een overeenkomst is aan gegaan.
1.3 – Partijen: Hey! Charging en klant samen.
1.4 – Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

2. Toepasselijkheid algemenen voorwaarden

2.1 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de Hey! Charging.
2.2 – Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 – Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

3.1 – Alle prijzen die Hey! Charging hanteert zijn in Euro’s zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3.2 – Alle prijzen die Hey! Charging hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Hey! Charging te allen tijde wijzigen.
3.3 – Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Hey! Charging niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
3.4 – De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

4. Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

5. Gevolgen niet tijdig betalen

5.1 – Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Hey! charging gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend.
5.2 – Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Hey! Charging.
5.3 – De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.4 – Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Hey! Charging zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.5 – In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Hey! Charging op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5.6 – Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hey! Charging, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Hey! Charging te betalen.

6. Recht van reclame

6.1 – Zodra de klant in verzuim is, is Hey! Charging gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
6.2 – Hey! Charging roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededing.
6.3 – Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Hey! Charging, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
6.4 – De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

7. Herroepingsrecht

7.1 – Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
7.1.1 – Het product niet is gebruikt.
7.1.2 – Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.
7.1.3 – Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
7.1.4 – Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen.
7.1.5 – De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud.
7.1.6 – Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is.
7.1.7 – Het product geen los tijdschrift of losse krant is.
7.1.8 – Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft.
7.1.9 – De consument niet heeft aangezien van zijn herroepingsrecht.

7.2 – De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
7.2.1 – Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van de bestelling.
7.2.2 – Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.
7.2.3 – Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.
7.2.4 – Zodra de consument bevestigd heeft hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

7.3 – De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@heycharging.com indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Hey! Charging www.heycharging.com, kan worden gedownload.
7.4 – De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Hey! Charging, bij gebreke waarvan zijn herroeping recht komt te vervallen.
7.5 – De kosten voor het retourneren komen alleen voor rekening van Hey! Charging indien de volledige bestelling word geretourneerd.
7.6 – Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retour kosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Hey! Charging deze kosten binnen 14 ontvangst van het tijding beroep op het herroeping recht, terugbetalen aan de consument, op
voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Hey! Charging heeft geretourneerd.

8. Opschorting recht

8.1 – Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.

9. Retentierecht

9.1 – Hey! Charging kan een beroep doen op zijn retentierecht in dat geval producten van de klant onder zich houden, tot dat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Hey! Charging heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
9.2 – De retentierecht geld eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Hey! Charging.
9.3 – Hey! Charging is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt al gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

10. Verrekening

10.1 – Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Hey! Charging te verrekenen met een vordering op Hey! Charging.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 – Hey! Charging blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Hey! Charging.
11.2 – Tot die tijd kan Hey! Charging zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
11.3 – Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
11.4 – Indien Hey! Charging een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Hey! Charging het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

12. Levering

12.1 – Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
12.2 – Levering vindt plaats bij Hey! Charging, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
12.3 – Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
12.4 – Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Hey! Charging het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
12.5 – Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Hey! Charging kan tegenwerpen.

13. Levertijd

13.1 – De door Hey! Charging opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
13.2 – De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging ) heeft gekregen van Hey! Charging.
13.3 – Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Hey! Charging niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets
anders hebben afgesproken.

14. Feitelijke levering

14.1 – De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

15. Transportkosten

15.1 – Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken

16. Verpakking en verzending

16.1 – Indien de verpakking van een geleverd producten geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger en aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Hey! Charging niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
16.2 – Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan de producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Hey! Charging.

17. Bewaring

17.1 – Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteiten verlies geheel voor de klant.
17.2 – Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

18. Garantie

18.1 – De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
18.2 – De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
18.3 – Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en of / feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die
het producten ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

19. Vrijwaring

19.1 – De klant vrijwaart Hey! Charging tegen alle aanspraken van derden die verband houd met de door Hey! Charging geleverde producten en/of diensten

20. Klachten

20.1 – De klant dient een door Hey! Charging geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
20.2 – Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan het geen de klant redelijk wijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Hey! Charging daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
20.3 – Consumenten dienen Hey! Charging uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
20.4 – De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Hey! Charging in staat is hierop adequaat te reageren.
20.4 – De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Hey! Charging gehouden kan worden om ander werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
20.5 – Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Hey! Charging gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

21. Ingebrekestelling

21.1 – De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken Hey! Charging.
21.2 – Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Hey! Charging ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

22. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Hey! Charging een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op de grond van die overeenkomst aan Hey! Charging verschuldigd zijn.

23. Aansprakelijkheid Hey! Charging

23.1 – Hey! Charging is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
23.2 – Indien Hey! Charging aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
23.3 – Hey! Charging is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
24.4 – Indien Hey! Charging aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het ) factuur bedraagt waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
24.5 – Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

24. Vervaltermijn

24 – Elk recht van de klant op schadevergoeding van Hey! Charging vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

25. Recht op ontbinding

25.1 – De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbindende wanneer Hey! Charging toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
25.2 – Is de nakoming van de verplichtingen door Hey! Charging niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Hey! Charging in verzuim is.
25.3 – Hey! Charging heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig na komt, dan wel indien Hey! Charging kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

26. Overmacht

26.1 – In de aanvulling op de het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geld dat een tekortkoming van Hey! Charging in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant iet aan Hey! Charging kan worden toegerekend in een van de wil van Hey! Charging onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Hey! Charging kan worden verlangd.
26.2 – Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: – noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen, etc) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom elektriciteit – internet computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechter weersomstandigheden en werkonderbreking.
26.3 – Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Hey! Charging 1 of meer verplichten naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Hey! Charging er weer aan kan voldoen.
26.4 – Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
26.5 – Hey! Charging in een overmacht situatie geen enkele (schade vergoeding) verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

27. Wijziging van de overeenkomst

27.1 – Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

28. Wijziging algemene voorwaarden

28.1 – Hey! Charging is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
28.2 – Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
28.3 – Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hey! Charging zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
28.4 – Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

29. Overgang van rechten

29.1 – Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Hey! Charging.
29.2 – Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

30. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

30.1 – Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
30.2 – Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
30.3 – Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hey! Charging zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
30.4 – Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijk wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen

31. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

31.1 – Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
31.2 – De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hey! Charging is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 november 2021

Retour inplannen

We bieden een retourbeleid van 14 dagen zonder gedoe.
Als je je bestelling wilt retourneren, laat het ons weten door onderstaand retourformulier in te vullen.
Wij nemen contact met je op om een tijdstip in te plannen waarop we de laadpaal komen ophalen.

Deze staat op uw orderbevestiging
DD slash MM slash JJJJ
wanneer is de laadpaal bij u geleverd?